Doprava zdarma při nákupu nad 2 500 Kč / € 100

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Kitchenette s.r.o. jako provozovatel webové stránky www.kitchenetteshop.cz (dále jen „webové stránky“) provádí zpracování osobních údajů při užití těchto webových stránek, neboť je to nezbytné pro níže specifikované účely.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Kitchenette s.r.o., se sídlem Nad Zlíchovem 197/16, Praha 5, 152 00, identifikační číslo: 03119882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 227669 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Nad Zlíchovem 197/16, Praha 5, 152 00, adresa elektronické pošty info@kitchenetteshop.cz, tel: +420777172100.

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVAVANÉ SPRÁVCEM

 1. Správce shromažďuje a dále zpracovává pouze nezbytné množství osobních údajů osob, které se na webových stránkách registrují a neregistrovaných osob, které si přes webové stránky zakoupí zboží prodávané správcem na základě kupní smlouvy nebo se přihlásí k zasílání obchodních sdělení (dále jen „subjekt údajů“), které zahrnují jméno a příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje).

PRÁVNÍ ZÁKLAD, ÚČĚL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje na níže uvedeném právním základě, za uvedeným účelem, a to po dobu níže uvedenou:
  1. na základě smlouvy mezi subjektem údajů a správcem (pokud byla smlouva dle obchodních podmínek uzavřena) na účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména na účely doručení zboží, úhrady kupní ceny, řešení práv z odpovědnosti za vady), na účely vedení uživatelského účtu nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to po dobu trvání smlouvy;
  2. na základě právních předpisů k splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem;
  3. k ochraně oprávněných zájmů správce (na účely ochrany majetku správce, uplatňování a vymáhání nároků správce), a to po dobu 10 let od skončení registrace nebo smlouvy;
  4. na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení po dobu 7 let, nejdéle však do odvolání souhlasu. Souhlas může být kdykoli odvolán, aniž bude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 3. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťující pro správce organizační a technické služby (zejm. právní, účetní, daňoví poradci, IT podpora, subjekty poskytující služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, marketingové služby). V případě uzavření kupní smlouvy dle obchodních podmínek můžou být dalšími příjemci osobních údajů také zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. 
 2. Příjemci osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení má subjekt údajů následující práva:
  1. Právo na informace – právo subjektu údajů být informován o zpracování jeho osobních údajů.
  2. Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů může požádat správce o sdělení toho, zda a jaké osobní údaje o něm zpracovává.
  3. Právo na opravu, resp. doplnění – v případě, že správce o subjektu údajů zpracovává nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, má subjekt údajů právo požádat, aby je správce opravil, případně doplnil.
  4. Právo na výmaz osobních údajů – toto právo může subjekt údajů uplatnit v případě, že (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  5. Právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů může žádat správce, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, v případě, že (i) subjekt údajů popírá přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;(iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků; (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  6. Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů může od správce získat jeho osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně požadovat, aby správce předal tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
  7. Právo vznést námitku – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely oprávněného zájmu správce chránit své právní nároky.
  8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu – pokud se subjekt údajů domnívá, že dochází a/nebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Všechny žádosti o uplatnění shora uvedených práv může subjekt údajů uplatňovat písemně na adrese sídla správce, elektronicky na e-mailovou adresu info@kitchenetteshop.cz, anebo telefonicky na čísle +420777172100. Správce je oprávněn ověřit identitu subjektu údajů před vyhověním žádosti. Nebude-li možné subjekt údajů identifikovat, nemůže správce žádosti vyhovět. Žádost subjektu údajů bude vyřízená nejpozději do 1 měsíce od jejího doručení. Nebude-li možné žádost v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je správce oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce, o čemž bude subjekt údajů informovat.